RESTAURANT
"2006"

ASMALI MESC�T MAHALLES� NO:35/A BEYO�LU

REZERVASYON TEL 0212 245 45 78 - 245 45 79

YA&RE'N Bir ARSLANLAR LTD. �T� ��LETMES�D�R

B�R KIZIMIZ OLDU  
E DO�RU YOLA �IKI�IN H�KAYES�   ��TE YAREN�N �LK HECES�
YA�KUP ARSLAN

Hem�inli Yakup Arslan 1964 y�l�nda �stanbul a geldi. �stanbul da i� hayat�na Refik Restaurant'da komi olarak �al��maya ba�lad�...Yakla��k 17 y�l Refik Restaurant'da ile �al��t�.Garsonluk ,barmenlik ve bununla beraber patronluk yapt�.5 mart 1977 tarihinde bu i�i art�k kendi ba��na yapmaya karar vererek YAKUP Restaurant� kurdu.�lk ba�lang��ta �u anki Refik Restaurant�n bulundu�u Sofyal� sokak no 10 da 30 ki�ilik bir mekan ile i�e ba�lad�..Yan tarafta bulunan d�kkan sat�l�nca oray� da ald�.Daha sonra bina sahibi ile anla��lamay�nca b�rak�l�p tekrar ilk k���k yere ge�ildi.Bu arada i�i b�y�tmek i�in yer aran�rken �u ana Yakup 2 olarak var olan mekan bulundu.Buras� Almanlar taraf�ndan �al��t�r�lan Nil Restaurant idi.Daha sonra Nil Restaurant kapan�p matbaa olmu�tu.Matbaa da yan�p bo�al�nca Yakup Arslan buray� kiralad� ve 22 nisan 1982 tarihinde YAKUP 2 A�ILDI.Bug�n ikinci ku�akla beraber Yakup 2 Asmal� Mescidin bek�ili�ini yapmaya devam ediyor.

   VE �K�NC� HECE
RE�F�K ARSLAN

Yine Hem�inli Refik 1938 y�l�nda �stanbul ; t�nelde bulunan Fisher de �al��mak �zere a�abeyinin yan�na geldi.Burada Alman damak tad�n� ��rendi.Daha sonra Postac�lar soka��nda bulunan Hristo da ilk T�rk garsonu olarak �al��maya ba�lad�.Buradan da �u anda Yakup Restaurant�n bulundu�u yerdeki Nil Restaurant'da �ef olarak �al��t�. Daha sonra kendi i�ini kurmaya karar vererek 12 mart 1954 y�l�nda kendi ad�n� verdi�i yeri Sofyal� sokakta a�t�.Ve tarihin ilk ad�m� burada at�lm�� oldu.Daha sonra Asmal� Mescit soka��na daha b�y�k bir mekan a�t�.Uzun Y�llar buras� da �al��t�r�ld�ktan sonra mal sahibi ile anla�amayan Refik, ilk olarak ismi ile a�t��� Sofyal� Sokaktaki yerine geri geldi.
Refik�te �u anda ikinci ku�akla beraber, �� sene �nce Arslan ARSLAN ve 2. Refik ARSLAN taraf�ndan a��lan REF�K 2 ile beraber Sofyal� sokakta, do�ru lezzet ile beraber uzun ve keyifli sohbet severleri a��rlamaya devam ediyor.

   VE SENELERLE BU SANATI GELECE�E TA�IMAYA DEVAM EDECEK ARSLA'
N LAR

��te bu iki tarih m��terilere sundu�u kaliteli hizmet ve birbirleri ile lezzet yar��� yapan meze ve yemekleri ile ,y�llard�r Asmal� Mescit sokakta hizmet veren Yakup Restaurant ile Sofyal� sokakta hizmet veren Refik Restaurant g��lerini , emeklerini ve
"YILLARIN DENEY�M�N�" birle�tirerek, bug�ne kadar yaratm�� olduklar� kalite ve ayr�cal���n d���na ��kmadan i�in i�ine biraz daha hareket ve e�lence katarak nazl� ve ailenin ilk k�z� �i yaratt�lar..

   MUHABBET�L� E�LENCELER�    
 

 

 

   YA&RE'N Bir ARSLANLAR LTD. �T� ��LETMES�D�R � COPYRIGHT 2005 ALL RIGHTS RESERVED YA-REN.COM